Wikia


De Neanderthalerjachtkampen van Veldwezelt-Hezerwater zijn aangetroffen tijdens archeologische opgravingen in de leemgroeve "Vandersanden" te Veldwezelt-Hezerwater, verricht gedurende de jaren 1998-2003. In de opgravingen werden op verschillende plaatsen concentraties van artefacten aangetroffen. Deze archeologische sites zijn afzonderlijk onderzocht en in een aantal vondstcomplexen onder te verdelen, waarvan de oudste de 'Lower-Sites' zijn genoemd. Hier komen de sites VLL, VLB, VBLB, TL-R, TL-GF, TL-W en WFL ter sprake.

Stratigrafie en ouderdomEdit

De Lower-Sites van Veldwezelt-Hezerwater bevinden zich onder het Rocourt Bodem-complex, een complex van paleobodems uit het Eemien en de vroeg Weichselien interstadialen, kortweg 'Rocourtbodem' (M.I.S. 5) en worden daarom gedacht uit het Laat Saalien (M.I.S. 6) te dateren.

Men neemt aan dat de sedimenten tijdens het laatste interstadiaal van deze ijstijd, het zgn. Zeifen Interstadiaal (M.I.S. 6.01) zijn afgezet. Deze interpretatie is gebaseerd op de stratigrafische opbouw van het profiel, er werden geen ouderdomsbepalingen verricht die deze conclusie ondersteunen [1]. Het Zeifen Interstadiaal dateert van ongeveer 133.000 jaar geleden.

Archeologische betekenis van de 'Lower Sites'Edit

Met deze ouderdom zijn de 'Lower Sites' van Veldwezelt-Hezerwater te beschouwen als de oudste aanduidingen van de aanwezigheid van de neanderthaler in Vlaanderen. Het zijn tevens de oudste in situ bewoningssporen in België. De archeologische resten bevinden zich voornamelijk op de hellingen van een zijvallei van het Hezerwater dat bij wijlen drooggestaan moet hebben. Hierbij moet wel in ogenschouw genomen worden dat resten van Neanderthalers niet zijn aangetroffen: dat het om deze mensensoort gaat wordt uitsluitend afgeleid uit de archeologische resten (bepaalde typen stenen werktuigen) in combinatie met de aangenomen ouderdom.

In de afzettingen onder de Rocourtbodem zijn op de VLL-site en de VLB-site niet-Levallois klingindustrieën aanwezig die voornamelijk op de hellingen van het zijdal aangetroffen worden. Laminaire industrieën zijn in het Europese Paleolithicum van vóór het laatste interglaciaal (Eemien) zeer zeldzaam. Opmerkelijk is dat de natuurlijke convexiteit van de langwerpige kernen ten volle benut werd om aan klingproductie te doen. De Neanderthalers zijn hier meermaals op dezelfde plek langs gekomen om in het grindbed van het Hezerwater en het achterliggende Maasterras naar vuursteen te zoeken. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de vele geteste kernen die gevonden zijn. De 'Lower Sites' moeten dan ook als openlucht vuursteen-extractieplaatsen beschouwd worden.

Jongere vondstcomplexenEdit

De jongere VBLB-Site dateert waarschijnlijk uit een periode tegen het einde van het vroeg Weichselien Interstadiaal (Odderade Interstadiaal; M.I.S. 5a), vermits deze site werd aangetroffen in de bovenste grijsachtige bodemhorizont van het Rocourt Bodem-complex. Dit betekent dat deze site mogelijk ongeveer 85.000 jaar oud is. Zeer kenmerkend aan de VBLB-Site is dat naast een debitageplaats (productieplek van stenen werktuigen), gekenmerkt door de aanwezigheid van relatief veel debitagemateriaal, ook een zone voor allerlei andere activiteiten aangeduid kan worden (werktuiggebruikszone).

Op de TL-R-Site, de TL-GF-Site en de TL-W-Site (alle drie ongeveer 58.000 jaar oud) en op de WFL-Site (ongeveer 50.000 jaar oud) wordt de lithische industrie gekenmerkt door het tegelijkertijd aanwezig zijn van Levallois-producten en Quina-werktuigen. Dit is opmerkelijk want Quina-werktuigen werden altijd aan Neanderthalers toegeschreven.[1]

FaunaEdit

Resten van flora en fauna zijn belangrijk omdat zij iets vertellen over het milieu en het klimaat waaronder de sedimenten zijn afgezet en daarmee iets over de omstandigheden waarin de mensen geleefd hebben. Er is hier alleen aandacht geschonken aan de fossielen van gewervelde dieren. Op de TL-R-Site, de TL-GF-Site en de TL-W-Site zijn naast stenen werktuigen ook botten van een typisch glaciale fauna aangetroffen (Midden-Weichselien). De macrofauna-resten van de WFL-Site bestaan uit botten en kiezen van paard, wolharige neushoorn, rendier, wisent en mammoet. Er werden ook botten van de holenleeuw en de holenhyena aangetroffen. Zelfs een hol van een dergelijke hyena was aanwezig.

Deze site werd bewoond gedurende een periode van de laatste ijstijd waarin het klimaat vrij gunstig was. Dat bewijzen de resten van de das, de mol en de kikker die ook op deze site opgegraven konden worden.

Externe linksEdit

  1. 1,0 1,1 Bringmans, P.M.M.A., 2006. Multiple Middle Palaeolithic Occupations in a Loess-soil Sequence at Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, Belgium (Meerdere Midden-Paleolithische bewoningsfasen in een loess-bodem sequentie te Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, België). -- Unpublished PhD Thesis Catholic University of Leuven (Proefschrift)
  • Bringmans, P.M.M.A., Vermeersch, P.M., Gullentops, F., Groenendijk, A.J., Meijs, E.P.M., de Warrimont, J.-P. & Cordy, J.-M., 2003. Preliminary Excavation Report on the Middle Palaeolithic Valley Settlements at Veldwezelt-Hezerwater (prov. of Limburg). Archeologie in Vlaanderen - Archaeology in Flanders 1999/2000 VII: 9-30.
  • Bringmans, P.M.M.A., Vermeersch, P.M., Groenendijk, A.J., Meijs, E.P.M., de Warrimont, J.-P. & Gullentops, F., 2004. The Late Saalian Middle Palaeolithic "Lower-Sites" at Veldwezelt-Hezerwater (Limburg - Belgium). In: Le Secrétariat du Congrès (eds), Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium. September 2-8, 2001. Section 5: The Middle Palaeolithic. Oxford. British Archaeological Reports (BAR) International Series 1239: 187-195.
  • Bringmans, P.M.M.A., 2006. Multiple Middle Palaeolithic Occupations in a Loess-soil Sequence at Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, Belgium (Meerdere Midden-Paleolithische bewoningsfasen in een loess-bodem sequentie te Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, België). -- Unpublished PhD Thesis Catholic University of Leuven (Proefschrift).

Bron: Neanderthalerjachtkampen van Veldwezelt-Hezerwater. (2012, oktober 13). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 19:53, oktober 13, 2012 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neanderthalerjachtkampen_van_Veldwezelt-Hezerwater&oldid=33124104.